Ashy-Breasted Flycatcher - tonjiandsylviasbirdlist